Ιδιωτικό ΚΤΕΟ στον ισθμό της Κορίνθου - Βρείτε μας στο χάρτη

  • Γρήγορος έλεγχος

    FAST TRACK

Καλέστε για ραντεβού

27410 84444

Όροι συμμετοχής στην κλήρωση της ΙΚΤΕΟ Ισθμού Ν. Κορινθίας Ε.Π.Ε.

Blog Image

Όροι συμμετοχής στην κλήρωση της ΙΚΤΕΟ Ισθμού Ν. Κορινθίας ΕΠΕ (ΚΤΕΟ Πιτσάκης), η οποία θα λάβει χώρα κατά την 31/01/2024

1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΙΚΤΕΟ ΙΣΘΜΟΥ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΠΕ » και τον διακριτικό τίτλο «FAST TRACK IKTEO ΕΠΕ» (εφεξής “ΙΚΤΕΟ Πιτσάκης” ή η "Εταιρεία"), διατηρεί έναν (1) Σταθμό Ιδιωτικού ΚΤΕΟ, το οποίο κείνται: στον Δήμο Κορινθίων, στον Ισθμό Κορίνθου, θα καλείται εφεξής χάριν συντομίας «Σταθμός».

2. Κατά την 31/01/2024, η "Εταιρεία" θα διενεργήσει Κλήρωση στην έδρα στης, στον Ισθμό Κορίνθου, «Σταθμό»: α) στην οποία (Κλήρωση) θα δικαιούνται να συμμετέχουν υπό τους εκτιθέμενους κατωτέρω όρους, οι ιδιοκτήτες των οχημάτων, για τα οποία διενεργήθηκε τεχνικός έλεγχος στο Σταθμό ΙΚΤΕΟ της “Εταιρείας” κατά το χρονικό διάστημα από την 01/11/2023 και μέχρι την 15/01/2024, με την επιφύλαξη των εξαιρουμένων κατά τον όρο 7. προσώπων∙ και β) η οποία (κλήρωση) εφεξής θα καλείται χάριν συντομίας «Κλήρωση». Οίκοθεν νοείται ότι στην «Κλήρωση» δεν συμμετέχουν οι προσκομίζοντες τα οχήματα προς τεχνικό έλεγχο, αλλά οι ιδιοκτήτες των προσκομιζόμενων προς τεχνικό έλεγχο οχημάτων.

3. Στην «Κλήρωση» θα κληρωθούν συνολικά τα κάτωθι δύο (2) Δώρα, ήτοι ένα (1) ταξίδι στην Ευρώπη για δύο άτομα (εισιτήρια & ξενοδοχείο), επιλογής της “Εταιρείας”, ήτοι ένα (1) iphone Apple 15 (εφεξής καλούμενα ως «Δώρο»).

4. Ο αριθμός των Νικητών θα είναι δύο (2) νικητές.

5. Για έκαστο νικητή του «Δώρου», θα ορίζονται και τρείς (3) επιλαχόντες για έκαστο «Δώρο». Προκειμένου δε να επιλεγεί ο επόμενος επιλαχών, θα πρέπει να έχει αποκλειστεί κατά τους όρους του παρόντος ο προηγούμενος επιλαχών. Οιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο έχει αναδειχθεί νικητής ενός «Δώρου», δεν δύναται να αναδειχθεί νικητής και έτερου «Δώρου», σε περίπτωση δε που υπάρξει τοιαύτη σύμπτωση στο αυτό πρόσωπο, θα διενεργείται εκ νέου κλήρωση για το οικείο χρονικά επόμενο «Δώρο», σε σχέση με το οποίο υπήρξε η άνω σύμπτωση στο αυτό πρόσωπο Νικητή.

6. Η τυχαία επιλογή Νικητών και των τριών (3) ανά περίπτωση Επιλαχόντων θα λάβει χώρα ως ακολούθως:

6.1. Η «Εταιρεία» θα καταθέσει σε Συμβολαιογράφο της επιλογής της μέχρι την 31/1/2024 αναφορικά με την «Κλήρωση», Λίστα Συμμετοχών, η οποία θα συνταχθεί ηλεκτρονικά επιμελεία του Μηχανογραφικού Τμήματος της «Εταιρείας» και στην οποία θα καταγράφονται με τυχαία αρίθμηση όλες οι Συμμετοχές στην «Κλήρωση» στο Σταθμό ΙΚΤΕΟ. Εκάστη δε Συμμετοχή θα λάβει τυχαία αύξοντα αριθμό στην ανωτέρω Λίστα Συμμετοχών, σε αρίθμηση συνεχόμενη, η οποία θα αρχίζει από το νούμερο 1.

6.2. Εν συνεχεία κατά την «Κλήρωση», για κάθε «Δώρο», θα επιλέγεται ηλεκτρονικά τυχαία νούμερο εντασσόμενο εντός του συνολικού αριθμού των καταγραφών της υπό τον όρο 6.1. Λίστας Συμμετοχών. Παραδείγματος χάριν, αν το σύνολο των Συμμετοχών, ως αυτές καταγράφονται στην ανωτέρω υπό τον όρο 6.1. Λίστα Συμμετοχών, εκτιμώμενη έως 2.500, στο πλαίσιο της «Κλήρωσης» θα επιλέγεται ηλεκτρονικά για έκαστο «Δώρο» τυχαίος αριθμός, εντασσόμενος από το Νο. 1 έως το Νο. 2.500.

6.3. Περαιτέρω, νικητής εκάστου «Δώρου» θα αναδεικνύεται ο συμμετέχων, του οποίου ο περιεχόμενος στην υπό τον όρο 6.1. Λίστα Συμμετοχών αύξων αριθμός συμπίπτει με τον τυχαία ηλεκτρονικώς επιλεγέντα κατά την «Κλήρωση» αριθμό του αντίστοιχου «Δώρου».

7. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην «Κλήρωση» και εξαιρούνται από αυτήν: α) οι εργαζόμενοι στην "Εταιρεία" και οι συνδεόμενοι με σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών με την "Εταιρεία"· β) οι σύζυγοί των ανωτέρω υπό την περίπτωση α) προσώπων, καθώς και οι συγγενείς των ανωτέρω υπό την περίπτωση α) προσώπων σε ευθεία γραμμή α' βαθμού και εκ πλαγίου έως και τον α' βαθμό· γ) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της "Εταιρείας", οι σύζυγοί των εν λόγω Μελών του Δ.Σ., καθώς και οι συγγενείς τους σε ευθεία γραμμή α' βαθμού και εκ πλαγίου έως και τον α' βαθμό· δ) οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing)· ε) οι εταιρείες μίσθωσης αυτοκινήτων· και στ) τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου·

8. Οι τυχεροί θα ειδοποιούνται από την “Εταιρεία” στα γνωστοποιηθέντα από αυτούς στοιχεία επικοινωνίας, με τον επιλεγόμενο από την «Εταιρεία» τρόπο, προκειμένου να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, δηλώσεις και δικαιοπραξίες, οι οποίες απαιτούνται για την παραλαβή του «Δώρου» τους, ήτοι ενδεικτικά για την υπογραφή των αναγκαίων εγγράφων και τη διενέργεια των απαιτούμενων για τον άνω σκοπό, τα οποία πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την κατά τα ως άνω ενημέρωσή τους από την “Εταιρεία”.

9. Τα ονόματα των τυχερών θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της “Εταιρείας” και σε κοινωνικά δίκτυα, ως επίσης και σε εφημερίδες και σε άλλα μέσα ενημέρωσης, εφόσον επιλέξει τούτο η «Εταιρεία». Η συμμετοχή στην «Κλήρωση» συνιστά και ανεπιφύλακτη συναίνεση των Νικητών και των Επιλαχόντων για τη δημοσίευση οιονδήποτε προσωπικών στοιχείων τους και φωτογραφιών παράδοσης του «Δώρου» τους.

10. Το «Δώρο» είναι αποκλειστικώς το αναφερόμενο στο παρόν (αναλόγως διαθεσιμότητας & χρονικής περιόδου) και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα.

11. Οι τυχεροί της «Κλήρωσης», για να παραλάβουν το «Δώρο» τους, υποχρεούνται όπως εντός τριών (3) εργασίμων ημερών το αργότερο από την άνω υπό την § 8. ενημέρωσή τους, σωρευτικά να έλθουν σε επαφή με την “Εταιρεία” στους αριθμούς τηλεφώνου: 27410 84444, κατά τις ημέρες από Δευτέρα έως Παρασκευή, από την ώρα 09.00 και μέχρι την ώρα 17.00, ως επίσης και να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα, ενδεικτικά δελτίο αστυνομικής ταυτότητάς, κλπ., να υπογράψουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα και να προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής του «Δώρου».

12. Αν απαιτηθεί ένεκα τεχνικών λόγων, η “Εταιρεία” δύναται να μεταβάλλει την ημερομηνία της «Κλήρωσης» οποτεδήποτε, με ανακοίνωσή της, η οποία θα αναρτάται στην ιστοσελίδα της.

13. Το «Δώρο» ακυρώνεται για τον Νικητή ή οιονδήποτε Επιλαχόντα αντιστοίχως, εάν συντρέξει οιαδήποτε από τις κάτωθι περιπτώσεις, ήτοι: α) εάν ο Νικητής ή ο Επιλαχών αντιστοίχως δεν επικοινωνήσει με την “Εταιρεία”, δεν προσκομίσει οιοδήποτε αναγκαίο έγγραφο, το οποίο είναι προαπαιτούμενο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής του «Δώρου» του, και εν γένει δεν συμπράξει, ώστε η οικεία παραλαβή του «Δώρου» να έχει επιτευχθεί το αργότερο εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την κατά τα ως άνω υπό την § 8. ενημέρωσή του από την “Εταιρεία”∙ και β) εάν ο Νικητής ή ο Επιλαχών αντιστοίχως δεν προβεί στην παραλαβή του «Δώρου» του.

14. Η συμμετοχή στη βάσει των όρων του παρόντος «Κλήρωση» προϋποθέτει και συνεπάγεται αυτοδικαίως και άνευ άλλου τινός την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων, οι οποίοι τίθενται διά του παρόντος.

ΙΚΤΕΟ / ΟΜΙΛΟΣ ΠΙΤΣΑΚΗΣ

Blog Image

Παράταση «ζωής» σε παλαιά λεωφορεία, σχολικά και ταξί!

Παράταση «ζωής» για έναν επιπλέον χρόνο έδωσε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στα επαγγελματι...

Συνεχίστε την ανάγνωση
Blog Image
Blog Image

ΚΤΕΟ και ασφάλεια μπαίνουν στο “Ψηφιακό Πορτοφόλι”

ΚΤΕΟ και ασφάλεια μπαίνουν στο “Ψηφιακό Πορτοφόλι” – Με SMS η ειδοποίηση για πρόστιμο

Μ...

Συνεχίστε την ανάγνωση
Blog Image

Σοκ για χιλιάδες οδηγούς: «Βόμβα» με τα διπλώματα οδήγησης – Τι αλλάζει

Σοκ για χιλιάδες οδηγούς: «Βόμβα» με τα διπλώματα οδήγησης – Τι αλλάζει

Δίπλωμα οδήγηση...

Συνεχίστε την ανάγνωση
Blog Image

Εντυπωσιακή ανταπόκριση για τα ηλεκτρονικά διπλώματα οδήγησης

Εντυπωσιακή ανταπόκριση για τα ηλεκτρονικά διπλώματα οδήγησης

Τα προσωρινά διπλώματα οδ...

Συνεχίστε την ανάγνωση
Blog Image

Μέχρι πότε ισχύει το χάρτινο δίπλωμα – Πώς να το αντικαταστήσω

Στην χώρα μας συναντάμε δύο ειδών διπλώματα οδήγησης. Το έντυπο ροζ τρίπτυχο και το νέο πανευρωπα...

Συνεχίστε την ανάγνωση
Blog Image

ΔΩΡΕΑΝ ελεγχος Κτεο σε ολα τα οχηματα του Γ.Ν.Κορινθου για ακομη μια χρονια

Η εταιρεια ΚΤΕΟ ΠΙΤΣΑΚΗΣ ολοκληρωσε με επιτυχια τον δωρεαν τεχν...

Συνεχίστε την ανάγνωση